Mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2014 sẽ như thế nào

Hỏi: tôi được biết mới có quy định mới về việc áp dụng mức lương tối thiểu và tính theo vùng, luật sư có thể giải thích cụ thể và cho biết mức lương tối thiểu theo quy định mới là như thế nào không ạ? xin cảm ơn

 

Chào bạn Long,

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP  ngày 4/12/2012 theo đó

 

Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

 

Mức lương tối thiểu vùng:

Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng;

Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng;

Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng;

Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng.

 

Vùng

 Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014

  Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay

I

2.700.000  đồng/tháng

2.350.000 đồng/tháng

II

2.400.000  đồng/tháng

2.100.000 đồng/tháng

III

2.100.000  đồng/tháng

1.800.000 đồng/tháng

IV

1.900.000  đồng/tháng

1.650.000 đồng/tháng

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động như sau:

 Mức lương tối thiểu vùng là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương. Theo đó, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định 182/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2014.

 

 

Các bài viết khác